TrumpCare

Trump houdt woord. Veel van zijn verkiezingsbeloftes heeft hij in zijn eerste honderd dagen presidentschap dan misschien niet waargemaakt, de afschaffing van ObamaCare is in elk geval in gang gezet.* 4 mei ging de House of Representatives in de VS akkoord met de American Health Care Act (Trumpcare), een serieuze aanpassing van de Affordable Care Act (ACA of ObamaCare). De Senate moet nog accorderen, dus tot zover is er nog niets aan de hand. Maar de toon is wel gezet.

ObamaCare
Ruim 7 jaar geleden (23 maart 2010) tekende Obama de ACA. Onder deze wet werd de reikwijdte van de ziektekostenverzekering sterk uitgebreid. Er kwam een subsidie op particuliere ziektekostenverzekeringen, een subsidie voor staten die de collectieve verzekering Medicaid voor lage inkomens wilden uitbreiden en een verplichting voor verzekeraars om ook kinderen van verzekeringnemers mee te verzekeren. Bovendien werd het ziektekostenverzekeraars verboden mensen met gezondheidsproblemen hogere premies in rekening te brengen. Sinds dat jaar zijn er meer dan 30 miljoen verzekerden in de VS bij gekomen. Schattingen van de terugloop in het aantal onverzekerden vanwege ACA liggen tussen de 7 en 16,4 miljoen personen. Daarnaast hield ACA een veelheid aan initiatieven in die dienden de kosten van de Amerikaanse gezondheidszorg te reduceren en de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Zo werden er boetes geïntroduceerd voor ziekenhuizen met een excessief aantal heropnames (opnames van patiënten die in de voorafgaande dertig dagen uit het ziekenhuis waren ontslagen). Hetzelfde gold voor ziekenhuizen met een relatief groot aantal veiligheidsincidenten. Ook werd de vorming van nieuwe organisaties aangemoedigd die de integratie beogen van verschillende vormen van gezondheidszorg.

TrumpCare
Trumpcare draait in feite veel van de wijzigingen terug die met ObamaCare in gang werden gezet. Subsidies die de toegankelijkheid tot de Amerikaanse gezondheidszorg verbeterden, worden teruggeschroefd. Boetes voor diegenen die zich niet voor ziektekosten wilden verzekerden, worden afgeschaft. En ziektekostenverzekeraars wordt het gemakkelijker gemaakt mensen met bestaande gezondheidsproblemen hogere premies in rekening te brengen.

Verkeerde beslissing?
Kunnen we deze abrupte en significante beleidswijziging verklaren? Wellicht wel. Als overduidelijk is dat Obama met ObamaCare een verkeerde beslissing heeft genomen, dan is het logisch dat Trump tracht het zo snel mogelijk af te schaffen en te vervangen door iets beters. Maar was ObamaCare wel een verkeerde beslissing? Laten we om die vraag te beantwoorden eens kijken hoe de Amerikaanse gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld. En daarmee stuiten we direct op een probleem. Dat is dat ObamaCare te kort geleden is ingevoerd om nu al met zekerheid het effect ervan te kunnen vaststellen.  Dat geldt te meer omdat ObamaCare niet de enige factor is geweest die de Amerikaanse gezondheidszorg kan hebben veranderd. We zullen dus moeten volstaan met enkele observaties.

Toegankelijkheid, kosten en kwaliteit
Laten we dat dan doen en ons daarbij concentreren op drie belangrijke punten: toegankelijkheid, kosten en kwaliteit. ** Wat het eerste betreft, de toegankelijkheid van de Amerikaanse gezondheidszorg is verbeterd. Zoals eerder genoemd, de ACA heeft voor miljoenen mensen ziektekostenverzekering binnen bereik gebracht. Daarnaast geven onderzoeken aan dat de nieuwe verzekeringnemers in het algemeen tevreden zijn met hun nieuwe ziektekostenverzekering. Wat betreft de kosten van de gezondheidszorg, deze zijn matig gestegen, in de periode 2010-2015 van 16,4 tot 16,9 procent van het bbp, dat is minder dan een procent per jaar. Nu stijgen de uitgaven aan gezondheidszorg in de VS al langer in een lager tempo. De lager dan historische groei kan dus zeker niet alleen aan ACA worden toegeschreven. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat de invoering van ACA niet voor een explosie van de uitgaven aan gezondheidszorg heeft gezorgd, iets waar de tegenstanders van de wet wel beducht voor waren. De kwaliteit van de geleverde zorg, ten slotte, lijkt op een aantal punten verbeterd. Heropnames in ziekenhuizen en veiligheidsincidenten zijn verminderd, maar vooral hier is het te vroeg om te kunnen vaststellen of het hier om structurele veranderingen gaat die aan ObamaCare kunnen worden toegeschreven.

Feiten
Op basis van deze feitelijke constateringen is het lastig te begrijpen dat Trump de afschaffing van de ACA in gang heeft gezet. Het lijkt erop dat andere – politieke, ideologische, persoonlijke – motieven een grotere rol spelen. Dat zou ook kunnen verklaren dat van TrumpCare geen berekeningen zijn gemaakt zoals de Congressional Budget Office pleegt te doen. Het tekent het huidige tijdsgewricht waarin voor feiten minder plaats is dan we in het verleden gewend waren.

Voor wie geen blog wil missen, klik hier

* Het betreft om precies te zijn de 105e dag van het presidentschap van Trump.

** Zie Blumenthal et al., 2015, The Affordable Care Act at 5 Years, New England Journal of Medicine, 2451-2457.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *